BRENGEN

Voorschoolse Opvang:

Op alle locaties met voorschoolse opvang kunt u vanaf 07.30u terecht. In verband met de eventuele reistijden naar school, moeten de kinderen vóór een bepaalde tijd aanwezig zijn (Meestal is dat voor 08.15u). Ook als uw kind op onze locatie gebruik wil maken van de mogelijkheid te ontbijten, willen wij hier graag voldoende tijd voor hebben (Hierbij geldt dat dit meestal uiterlijk rond 07.45u is). U overlegt dus met de groepsleiding op uw locatie wat de uiterlijke tijd is waarop uw kind gebracht kan worden afhankelijk van uw wensen. U bent bij het brengen verantwoordelijk voor uw kind tot uw vertrek, wij wijzen u erop dat wij de verantwoordelijkheid pas over kunnen nemen nadat we er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Wij vragen u dus om met het kind naar binnen te lopen en niet voor de deur af te zetten. Daarna zorgen wij dat uw kind op tijd op school is. Afhankelijk van de opvanglocatie en schoollocatie van uw kind zal een leidster meelopen naar de klas, of zal er eerst vervoer naar de school nodig zijn. Het vervoer gebeurt met auto’s van de leidsters en / of bussen van het Kindercentrum. Zie voor meer informatie over vervoer het punt Vervoersregeling.
Bij de jongste en nieuwe kinderen loopt de leidster mee tot aan de klas. Na een paar weken van wennen kan ook het jongere kind dit vaak al zelfstandig. Afhankelijk van het schoolbeleid lopen de kinderen dan zelfstandig naar hun klas (en blijven de ouders dus buiten). Het oudere kind kan dit vaak al zelfstandig en wordt door ons begeleid tot op de speelplaats. Dit gebeurt pas na het tijdstip waarop de school de verantwoordelijkheid overneemt middels hun pleinwacht. Natuurlijk kunnen hierover afhankelijk van de behoefte van het individuele kind afspraken gemaakt worden met de groepsleiding.

Buitenschoolse opvang in schoolweken:

De bso tijdens schoolweken begint doorgaans met het ophalen van de kinderen op school. Kinderen worden door vaste bso-medewerksters opgehaald. Iedere school heeft een vaste medewerkster van de bso, zodat deze met het systeem van de school en met de kinderen die mee gaan vertrouwd is.

Met vervoer van school naar een bso-locatie:
Kindercentrum ’t Kasteeltje heeft zelf taxi’s en eigen vervoer van medewerksters. Zie voor meer informatie over vervoer het punt F.3 Vervoersregeling. Op iedere school is een vaste plaats afgesproken waar kinderen wachten totdat ze met de bso meegaan. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie op school dat de kinderen opgehaald worden door de bso. De leerkrachten van de onderbouw wachten bij de kinderen totdat wij er zijn. Wij streven ernaar altijd op tijd te zijn, maar er kan oponthoud zijn op de weg of bij een school die te laat uit is. Voor de overdracht van school naar ’t Kasteeltje geldt hetzelfde als de overdracht van school naar ouder / persoon waar uw kind door opgehaald wordt; de leerkracht wacht met uw kind tot die opgehaald wordt.
Opvang op loopafstand van de school waar uw kind zit:
Kinderen die op loopafstand van de bso-locatie op school zitten worden door vaste bso-medewerksters op school opgehaald.
Ook zij verzamelen eerst op een vaste plaats in school en lopen als de groep compleet is onder begeleiding van de bso-medewerkster(s) naar de bso-locatie. Bij de volgende combinaties gaan de kinderen lopend naar de bso:

Scholen op loopafstand
School BSO-locatie
De Lichtstraat Kempenland
Roald Dahl Wilgenstraat

Opvang in de school waar uw kind zit

Als laatste is het mogelijk dat de bso-locatie in de school is. Dit is op de locaties Kleine Beer, Bolster en Piramide. In dat geval melden de kinderen zich in de bso-ruimte bij een vaste leidster en is verder geen vervoer nodig.

Buitenschoolse opvang op adv- of vakantiedagen

Op dagen dat er geen school is, zorgt u zelf voor het vervoer van uw kind naar de bso. U bent bij het brengen verantwoordelijk voor uw kind tot uw vertrek, wij wijzen u erop dat wij de verantwoordelijkheid pas over kunnen nemen nadat we er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Wij vragen u bij binnenkomst altijd te melden dat uw kind is gearriveerd zodat uw kind op de aanwezigheidslijst wordt genoteerd.
Het kan op deze dagen voor komen dat uw kind andere leidsters ontmoet dan hij / zij gewend is op de eigen locatie. Informatie die van belang is voor uw kind wordt door de organisatie tijdig doorgegeven aan de leidsters van die dag(-en). Hoewel wij ernaar streven hier zeer zorgvuldig mee om te gaan en ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid in deze, blijft het verstandig om bij het brengen van uw kind even een groepsleidster aan te spreken of eventuele allergieën / diëten inderdaad bij de leiding van die dag bekend zijn.

Ophalen

U kunt uw kind bij ons op ieder gewenst moment tot 18.00u ophalen. Indien u uw kind door iemand anders op laat halen, moet u dat van te voren kenbaar maken. Wij mogen uw kind niet meegeven aan een bij ons onbekende persoon, als dat niet nadrukkelijk bij ons gemeld is. Wanneer er regelmatig een andere, vaste, persoon uw kind komt ophalen, dient u het formulier “Toestemming Ophalen Kinderen” in te vullen en af te geven bij de groepsleiding. Dit formulier kunt u downloaden op onze website www.t-kasteeltje.nl onder [formulieren] of vraag ernaar bij de groepsleiding.
Mocht u desondanks toch in een onverwachte situatie komen waardoor u uw kind niet zelf op kunt komen halen, vragen wij u rechtstreeks naar de locatie van uw kind te bellen om door te geven wie uw kind wel op komt halen.