Beleidsplan

Alle informatie over het beleid op de buitenschoolse opvang van Kindercentrum ’t Kasteeltje vindt uop deze website terug. Wij hopen u zo een gedetailleerd en adequaat mogelijk beeld van de praktijk te geven. Het beleidsplan wordt indien nodig of wenselijk aangepast en actueel gehouden. Iedere wijziging wordt besproken binnen de organisatie en ter goedkeuring voorgelegd aan de centrale oudercommissie. Na goedkeurig wordt een nieuwe versie gepubliceerd. U ontvangt daarvan per email bericht.

  • Het beleidsplan wordt in tekst gepubliceerd op onze website www.t-kasteeltje.nl. (klik op Beleidsplan in het menu).
  • Op alle locaties ligt op de groepen de meest actuele versie van het beleidsplan ter inzage.
  • Natuurlijk kunt u het beleidsplan ook in een papieren versie aanvragen op de Administratie BSO. Deze wordt dan direct meegegeven of per post naar u opgestuurd.

Informatie over de groep waar uw kind in zit

Tijdens het intake gesprek en de rondleiding op de locatie waar uw kind naar toe gaat krijgt u van ons de informatie over de specifieke kenmerken van de basisgroep.
Denk hierbij aan:

  • het maximale aantal kinderen wat op de groep aanwezig kan zijn .
  • het te verwachten aantal kinderen op die groep gezien de actuele samenstelling van de groep.
  • de samenstelling van de groep qua leeftijd en verschillende scholen die de locatie bezoeken.
  • welke leidsters op die groep aanwezig zijn tijdens de dag(-en) van uw keuze.
  • welke leidster / taxichauffeur uw kind op school ophaalt.

De locatiespecifieke informatie met betrekking tot de samenstelling van de groep, maximale aantal kinderen, het gebouw, de binnen- en buitenruimte en de omgeving waarin de locatie staat kunt u lezen bij punt 4.2 Specifieke informatie over het gebouw, binnen- en buitenruimte en ligging per locatie. Tijdens het intake gesprek en de rondleiding is natuurlijk ook alle ruimte om vragen te stellen.

Inzage in inspectierapporten van de GGD

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten.
Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de GGD als toezichthouder in. In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD de kwaliteit van het kindercentrum. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid regels in de Wet kinderopvang en in de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, is een toetsingskader opgesteld. Hierin staan alle zaken waarover de toezichthouder informatie verzamelt én een oordeel geeft.
De bevindingen van het inspectiebezoek staan in dit inspectierapport. De GGD overlegt eerst met de houder van het kindercentrum over de inhoud van het conceptrapport. De GGD vermeldt de zienswijze van de houder in het rapport. De rapportages van de uitgevoerde inspecties zijn openbaar. U kunt de inspectierapporten met betrekking tot Kindercentrum ’t Kasteeltje lezen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Informatie over actuele zaken per locatie

Natuurlijk zijn er lopende het jaar tal van zaken waarover u graag geïnformeerd wilt worden. Informatie over thema’s waarmee de kinderen op de bso werken, nieuwe leidsters, veranderingen in de groep of leuke activiteiten waaraan de kinderen kunnen deelnemen. Op alle locaties is op een vaste plaats een prikbord waarop u deze informatie kunt lezen. Bij het brengen en / of halen van uw kind kunt u hier dus op de hoogte blijven. Belangrijke informatie ontvangt u per email. Er is geen vaste nieuwsbrief op gezette tijden. Op de website vindt u een kopje Actuele Informatie. Hier publiceren wij informatie die voor iedereen leuk en / of interessant kan zijn.

Informatie over uw kind

Afhankelijk van de grootte van uw locatie werken er meerdere groepsleidsters met uw kind op een (mid-)dag. Uw kind kan verschillende activiteiten kiezen en zelf een keuze maken aan welke leidster hij / zij iets vertelt. Bij het halen en / of brengen van uw kind kunt u informatie vragen over uw kind aan de groepsleidster die u treft. Het kan dan zijn dat deze u doorverwijst naar een andere leidster of eerst even gaat informeren hoe de dag verder verlopen is. U kunt iedere dag tijdens het halen / brengen vragen naar informatie over uw kind. Mocht u meer informatie willen kunt u daarvoor ook een afspraak maken met iemand van de groepsleiding.

Doorgaande ontwikkellijn & extra ondersteuning.

Wij willen dat een kind zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Goede communicatie tussen leidsters en ouders is daarbij een belangrijke basis. Soms ontdekken we bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of signaleren we problemen. Deze zorgen of dingen die ons opvallen worden altijd met u besproken, hetzij in een breng- of haal-moment of we maken een afspraak voor een wat uitgebreider gesprek met u op een ander tijdstip. Natuurlijk kan het ook zijn dat ouders vragen hebben of iets opvalt in de ontwikkeling van het kind. Ook dan is er altijd de mogelijkheid om daar samen over te praten. We kunnen hierin een beroep doen op onze eigen kwaliteitsmedewerker die meekijkt naar de ontwikkeling van uw kind. Samen met de ouders kunnen we hulp vragen bij externe zorgaanbieders zoals het Zorg en Advies Team, fysiotherapie of logopedie. Van de meest voorkomende samenwerkingen geven we hieronder een korte beschrijving. Natuurlijk vraagt iedere situatie om een eigen aanpak en invulling; goed om te weten dat we dat altijd samen met ouder en leidster kunnen doen, en dat onze kwaliteitsmedewerker op de hoogte is van zorgaanbieders is de omgeving.