Groepssamenstelling en Basisgroep

Groepssamenstelling
Kindercentrum ’t Kasteeltje heeft op alle locaties BSO voor een verticale leeftijdsopbouw gekozen. Dit betekent dat kinderen tussen de 4 en 12 jaar samen in een groep zitten. Door het verschil in leeftijd zijn er allerlei ontwikkelingsniveaus in de groep. Ieder kind kan hierdoor zich zelf zijn en veel van elkaar leren. Bij de oudere kinderen wordt het zorgen en helpen van de jongere ontwikkeld. De jongste kinderen leren veel van de oudere kinderen waardoor het zelfvertrouwen en eigen ontwikkeling van beide groepen wordt ontwikkeld. Kinderen kiezen zelf met wie ze graag spelen; vriendjes, broertjes / zusjes of klasgenootjes. Ze hebben dus ook de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten samen iets te ondernemen. In het aanbod wordt ook zoveel als mogelijk rekening gehouden met de verschillen in leeftijd; sommige activiteiten zijn vooral gericht op het jongere kind, andere op het oudere en regelmatig zijn de activiteiten zo dat alle kinderen er aan deel kunnen nemen.
Iedere bso-groep heeft vaste leidsters. Naast deze vaste leidsters staan indien nodig inval beroepskrachten. Door een vast team wordt duidelijkheid en een vertrouwde sfeer gecreëerd, zodat wij kinderen emotionele veiligheid kunnen bieden. De groepsgrootte varieert per locatie. U kunt de informatie over groepsgrootte terugvinden in Specifieke informatie over binnen- en buitenruimte per locatie.

De Basisgroep
De BSO-middag wordt na binnenkomst en aanmelden gestart vanuit de basisgroep. Dit is altijd op een vaste plaats in de BSO met een vaste leidster voor die groep (zie ook Elk kind een mentor). De groep waarin alleen 4 tot en met 6 jarigen zitten bestaat uit maximaal 10 kinderen, de groep waarin 4 tot en met 12 jarigen zitten bestaat uit maximaal 11 kinderen en de groep waarin de 7 tot en met 12 jarigen zitten heeft maximaal 12 kinderen. Bij de intake wordt u verteld in welke basisgroep en met welke mentor uw kind wordt ingedeeld. Door het jaar heen kunt u op het ouder-informatiebord zien in welke groep en met welke mentor uw kind zit.

Wisseling en tijdelijke afwijking in aantal kinderen in de Basisgroep
De indeling van de basisgroepen wordt lopende de jaren dat uw kind op de BSO is af en toe gewijzigd omdat er dingen zijn die veranderen: de leeftijd, de dagen waarop opvang nodig is, kinderen die afscheid hebben genomen of juist nieuwe instromers. Het uitgangspunt, de reden voor het werken met een basisgroep, is dat (de ontwikkeling van) het kind goed in beeld is bij ons en dat uw kind en veilige en vertrouwde omgeving heeft binnen de opvang. Wij proberen het aantal wijzigingen van basisgroep en mentor voor uw kind dan ook zo laag mogelijk te houden.
In principe zijn er 4 momenten in het jaar waarop de samenstelling van de basisgroep wordt gewijzigd als daar aanleiding voor is:
-De week na de zomervakantie
-De week na de herfstavakntie
-De week na de kerstvakantie
-De week na de meivakantie

Kinderen die incidenteel op een andere dag dan hun vaste contract dag komen gaan naar de basisgroep waar ze op hun vaste dag ook zitten. Als tussentijds de situatie voor de basisgroep veranderd, door een dag extra BSO, door leeftijd, wijziging in opvangdagen, uit- of instroom van kinderen of een andere reden, kan het voor komen dat er tijdelijk meer of minder kinderen in een basisgroep zitten. Omwille van de stabiliteit en rust in de basisgroep willen wij niet bij iedere wijziging (alle) groepen wisselen of kinderen verplaatsen om getalsmatig goed uit te komen (het maximum van 10, 11 of 12 kinderen in de basisgroep). Wij kiezen dan voor het uitgangspunt waarbij de veiligheid, geborgenheid en ontwikkeling van uw kind goed in beeld blijft en houden de basisgroep tot een volgend wisselmoment bij elkaar. Het aantal leidsters op het totale aantal kinderen op de locatie blijft dan wél volgens de Beroepkracht-Kind-Ratio, alleen kan de ene basisgroep tijdelijk wat kleiner dan het maximale zijn en een andere basisgroep tijdelijk wat groter. U kunt op de BSO altijd zien in welke basisgroep uw kind zit en wie de mentor van uw kind is, u mag daar ook altijd naar vragen.

Wat doen we in de basisgroep?
De kinderen eten in de basisgroep fruit en kunnen even hun verhaal kwijt als ze dat willen. Ook zorgt de vaste leidster dat ze alle kinderen even gezien heeft en indien nodig een gesprekje met ze houdt. Ook wordt vaak even besproken welke activiteiten er die dag zijn, is er speciale aandacht voor een jarige of andere bijzonderheden van die dag. Dit groepsmoment duurt ongeveer 15 minuten en daarna gaan alle kinderen weer in de grote groep hun activiteiten voor die dag kiezen. 
Als er tijdens het groepsmoment in de basisgroep bijzonderheden bij een van de kinderen naar voren komen die in het belang van het kind bij alle groepsleidsters van de dag bekend moeten zijn, communiceert de vaste groepsleidster dit met de overige leiding. Als er gedurende de dag bijzonderheden over een kind te melden zijn naar de ouder(s), zorgt de leiding dat dit bekend is bij de leidster die die dag verantwoordelijk is voor het afmelden als het kind naar huis gaat. De ouder wordt dan geïnformeerd en eventueel verwezen naar de groepsleidster die de bijzonderheden gemeld heeft. Zo zorgen we voor een adequate communicatie met groepsleiding onderling, het kind en de ouders.

Elk kind een mentor

Wij werken op alle groepen met mentorschap. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van uw kind. Zij is direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van uw kind en kent uw kind daardoor goed. Zij kan de ontwikkeling van uw kind goed volgen en is het aanspreekpunt voor u om die ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken. Indien de mentor daar aanleiding toe heeft, zal zij u uitnodigen voor een gesprek waarbij de ontwikkeling en welbevinden van uw kind met u besproken wordt. Als u daar zelf behoefte aan heeft kunt u de mentor altijd voor een gesprek vragen. Via het ouderinformatiebord wordt hoogte gebracht wie de mentor van uw kind is, u kunt natuurlijk ook zelf aan uw kind vragen of bij de groepsleiding informeren. De vaste leidster van de basisgroep is de mentor van uw kind. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (na toestemming van de ouders).
Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen. De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd. De mentoren worden in het gehele proces ondersteund en gecoacht door de teamleidinggevende van de locatie.
Deze mentor heeft de volgende specifieke taken:

  • De mentor is contactpersoon voor kind, ouder, collega’s en na toestemming van ouder eventueel voor derden.
  • De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind in de gaten.
  • Bij zorgen of vragen met betrekking tot het kind maakt de mentor dit inzichtelijk. De eventuele gesprekken die hieruit voortkomen worden door de mentor gevoerd in overleg met de teamleidinggevende.

De algemene dagelijkse overdrachtszaken kunnen gewoon met alle pedagogisch medewerkers van de betreffende dag worden besproken.