Kindercentrum ’t Kasteeltje vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in de praktijk.Enerzijds hechten we veel waarde aan de omgangsnormen tussen de medewerkers onderling, de medewerkers naar ouders en kinderen en kinderen onderling. Deze zijn vastgelegd in de Beroepscode en Meldcode. Ook zorgen we met elkaar voor een open aanspreekcultuur; als je gevoel zegt dat iets niet klopt, zeg je er wat van. Wij streven in onze communicatie met ouders ook naar een open en veilige relatie zodat ook zij naar ons komen als ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt.
Anderzijds voldoen alle locaties aan de bouwkundige eisen die aan kindercentra gesteld worden. Daar waar het vierogenprincipe in bouwkundige voorzieningen die zorgen voor openheid en transparantie niet mogelijk of wenselijk is, zijn andere maatregelen genomen. U leest hier hoe wij het vierogenprincipe in de dagelijkse praktijk vorm geven.

Het vierogenprincipe actueel houden onder alle medewerkers

 • Open communicatie is een van de onderdelen uit ons beleid wat continue aandacht heeft. Het gaat hierbij niet alleen om de communicatie tussen medewerkers en kinderen of ouders, maar ook tussen medewerkers onderling. Mocht een collega zich niet houden aan wat beschreven is in de Beroepscode, dan spreken we elkaar daar op aan. Medewerkers geven elkaar feedback over zaken die goed gaan, maar ook als de ander het gevoel heeft dat iets minder goed verloopt.
 • Ons pedagogisch handelen staat met regelmaat op de agenda bij een teamvergadering. Zo besteden we steeds aandacht aan de manier van werken waarbij het pedagogisch beleidsplan de leidraad is. Door dit steeds weer terug te laten keren en te blijven bespreken met elkaar, blijft de open en transparante manier van werken met kinderen die wij nastreven onder de aandacht

Aanname beleid nieuwe medewerkers

 • In de sollicitatieprocedure wordt bij vorige werkgever gevraagd om een referentie
 • Nieuwe medewerkers mogen pas gaan werken op het moment dat hun VOG op onze administratie aanwezig is. Daarna vallen zij net als alle medewerkers van het kindercentrum onder de Continue Screening.
 • Nieuwe medewerkers ontvangen bij aanstelling een personeelsgids. Hierin zijn de Meldcode, Beroepscode, Protocol Sociale Media en het Vierogenprincipe opgenomen. Iedere medewerker tekent ervoor zich te houden aan wat in die documenten beschreven wordt

Transparante informatie naar ouders

 • Via onze website, of op aanvraag in een papieren versie op iedere groep, kunnen ouders lezen hoe wij omgaan met de Meldcode en wat onze Beroepscode inhoudt.
 • De oudercommissies zijn al in een vroeg stadium betrokken geweest bij dit onderwerp. Het rapport commissie Gunning is besproken, de diverse locaties zijn door leden van de oudercommissie bezocht en bekeken op punten die betrekking hebben op het vierogenprincipe en onze bestaande en vernieuwde maatregelen zijn besproken.

Sociale controle medewerkers en kinderen gedurende de dag

 • Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogisch medewerkers op de groep. Er zijn ook regelmatig meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het begin en einde van de dag, tijdens de haal- en breng momenten zijn er naast de medewerkers (of leerkrachten in scholen) ook ouders aanwezig.
 • We werken met een open-deuren-beleid. Daardoor staan deuren naar de groepen en speelhal regelmatig open en lopen medewerkers of ouders gemakkelijk naar binnen.
 • Het kindercentrum kent geen vaste haal- of brengtijden. Ouders hebben de gehele dag de mogelijkheid hun kind te halen of brengen.
 • Op de locaties met meerdere groepen lopen collega’s of teamleidsters gedurende de dag (on-)regelmatig op elkaars groepen binnen zonder dit vooraf aan te kondigen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen.
 • Aan de randen van de dag (07.30u-09.00u en 17.30u-18.00u) of op kleinere locaties en rustige dagen, trachten we minimaal twee volwassenen op de locatie te laten zijn. Indien er slechts 1 pedagogisch medewerker aanwezig hoeft te zijn, heeft iemand anders te allen tijde de taak van achterwacht op zich. De achterwacht komt onaangekondigd en onregelmatig op de locatie kijken.

Indeling en inrichting van de locaties

 • Iedere locatie is bekeken op openheid en transparantie; het streven is om geen hoekjes en ruimtes te creëren waar minder zicht op is. Indien deze hoekjes en/of ruimtes niet te voorkomen zijn, zijn daar passende afspraken en technische hulpmiddelen ingezet (te denken valt aan cameratoezicht of babyfoon) Deze maatregelen vindt u terug in de locatie specifieke informatie.
 • Groepen grenzen aan elkaar en zijn waar mogelijk ‘open’ door het gebruik van ramen. Medewerkers kijken en lopen makkelijk bij elkaar naar binnen.
 • Op al onze locaties is continue zicht mogelijk op de groeps- en verschoonruimte vanuit de aangrenzende ruimte door glas in de deur, ramen tussen beide ruimtes of ramen naast de deur.
 • Ramen en doorkijken die noodzakelijk zijn voor een transparant gebouw mogen niet geblokkeerd worden. Er is afgesproken dat daar geen materialen opgehangen / opgeplakt mogen worden die het zicht belemmeren.

Het vierogenprincipe blijft een punt van aandacht en ontwikkeling
Ondanks dat de omgangsnormen en gedragscode grotendeels zijn vast gelegd in de Beroepscode en Meldcode, we blijvend aandacht hebben voor een open communicatie cultuur, investeren in alle medewerkers door een actief cursus- en bijscholings-aanbod op gebieden die hier raakvlakken mee hebben zoals de Meldcode en communicatie, is het vierogenprincipe daarmee geen statisch document. Naast gebouw technische aspecten, indeling en inrichting van onze locaties en eventuele inzet van technische hulpmiddelen blijft het van belang om dit punt op de agenda te houden in teamvergaderingen en overleggen. In de jaarlijkse Risico Inventarisatie worden naast de punten Veiligheid en Gezondheid een reeks nieuwe items gecontroleerd; deze punten hebben betrekking op afspraken rondom het Vierogenprincipe. Voorbeelden van items zijn controles op het werken van audio- visuele- hulpmiddelen en afspraken over inrichting ten bate van transparantie in het gebouw.
Er blijven aandachts- en bespreekpunten met pedagogisch medewerkers, oudercommissies en GGD over specifieke situaties waarbij wrijving ontstaat tussen het vierogenprincipe, organisatorische of pedagogische aspecten. Zo kan het (tijdelijk) samenvoegen van groepen ten bate van het vierogenprincipe, pedagogische belangen in de weg staan. Ook een uitstapje waardoor er (tijdelijk) een pedagogisch medewerker alleen op een groep staat kan in conflict komen met afspraken die we maken in het kader van het vierogenprincipe. Bij deze conflicten trachten we de behoefte / belangen van kinderen voorop te zetten, waarbij we ons bewust blijven van de uitgangspunten die in het vierogenprincipe beschreven zijn. Ook achten wij het niet wenselijk dat overal camera’s en afluistermogelijkheden geplaatst worden. Wel wordt door deze punten met regelmaat te bespreken, en hier alert op te zijn het vierogenprincipe actueel gehouden en daar waar noodzakelijk of wenselijk aangepast.