Groepssamenstelling en groepsgrootte, horizontale / verticale groepen, plaatsing in stamgroepen

Kindercentrum ’t Kasteeltje heeft op alle locaties een verticale leeftijdsopbouw binnen de groepen. Er zijn wel verschillen.
Afhankelijk van de mogelijkheden en het aantal groepen op de locaties, is de keuze voor het soort groepen gemaakt.
Bij de locatiespecifieke informatie kunt u lezen wat voor groepen er op de iedere locatie zijn.
Iedere kinderdagopvang-groep heeft vaste leidsters. Naast deze vaste leidsters staan indien nodig inval beroepskrachten. Iedere locatie heeft zijn eigen team. Door een vast team wordt duidelijkheid en een vertrouwde sfeer gecreëerd, zodat wij kinderen emotionele veiligheid kunnen bieden. Vanuit ieder team / locatie is 1 afgevaardigde aanwezig op een overlegvorm waarbij informatie over de gang van zaken uitgewisseld wordt. Zo blijven de verschillende locaties en teams betrokken bij elkaar en blijft het beleid van Kindercentrum ’t Kasteeltje gewaarborgd op de verschillende locaties.


Beroepskracht-Kind-Ratio

Wij werken volgens de normen die beschreven staan in de BKR. De beroepskracht kind ratio (bkr) kinderopvang wordt ookwel leidster kind ratio genoemd. Deze bkr voor de kinderopvang geeft aan hoeveel kinderen een beroepskracht (pedagogisch medewerker of leidster) mag opvangen. Dit hangt af van het soort opvang (kinderdagverblijf, bso of peuterspeelzaal), de leeftijd van de kinderen, het aantal aanwezige kinderen, de groepsgrootte en de samenstelling van de groep. Hoe jonger een kind, hoe minder kinderen een leidster mag opvangen. Bijvoorbeeld: voor baby's (nuljarigen) geldt een beroepskracht kind ratio van 1 op 3: 1 pedagogisch medewerker mag 3 kinderen van 0 jaar opvangen. In de bso geldt voor kinderen boven de 7 jaar een leidster kind ratio van 1 op 12: 1 pedagogisch medewerker mag 12 kinderen tussen de 7 en 12 jaar opvangen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 1ratio.nl

Beschrijving afwijking Beroepskracht - Kind – Ratio

Het streven is altijd volgens de Beroepskracht-Kind-Ratio te werken (het aantal leidsters per kind). Het kan zijn dat tussen 07.30 - 08.30, 13.30 -15.00 en/of 17.30 - 18.00 wordt afgeweken van die norm. Dit gebeurt maximaal 3 uur per dag, wat binnen de regels voor kinderdagopvang ook toegestaan is.