Plaatsing in stamgroepen – Afwijking van de stamgroep.

In de Wet Kinderopvang staat dat uw kind in een stamgroep moet zitten. Een stamgroep bestaat uit een vaste groep kinderen en leidsters op een bepaalde dag in de week zodat uw kind zich in een vertrouwde en veilige omgeving voelt. In de Wet Kinderopvang is ook aangegeven dat hier vanaf geweken mag worden met toestemming van ouders. Dit moet een vooraf afgesproken periode zijn. Middels een formulier geeft u aan dat u op de hoogte en akkoord bent, dat uw kind tijdelijk ook op een andere groep dan zijn stamgroep zit.
Dit kan komen doordat uw kind bepaalde dagen/periode extra komt, u graag een dag wil wisselen of er bij de andere groep nog niet op alle dagen plaats is voor uw kind. In overleg met de pedagogisch medewerker kiest u ervoor om uw kind voor de afgesproken periode in twee verschillende stamgroepen te plaatsen.


Elk kind een mentor

Wij werken op alle groepen met mentorschap. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van uw kind. Zij is direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van uw kind en kent uw kind daardoor goed. Zij kan de ontwikkeling van uw kind goed volgen en is het aanspreekpunt voor u om die ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken. Periodiek wordt de ontwikkeling en welbevinden van uw kind met u besproken. Bij de intake wordt u op de hoogte gebracht wie de mentor van uw kind is. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders), de warme overdracht als uw kind van de dagopvang naar de basisschool gaat, of overgang naar de Buitenschoolde Opvang.

Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen. De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd. De mentoren worden in het gehele proces ondersteund en gecoacht door de teamleidinggevende van de locatie.

Deze mentor heeft de volgende specifieke taken:

  • De mentor is contactpersoon voor kind, ouder, collega’s en met toestemming van ouder eventueel voor derden.
  • De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind in de gaten.
  • De mentor volgt het kind planmatig via een kindvolgsysteem en zorgt voor de registratie daarvan
  • Bij zorgen of vragen met betrekking tot het kind maakt de mentor dit inzichtelijk. De eventuele gesprekken die hieruit voortkomen worden door de mentor gevoerd in overleg met de teamleidinggevende.
  • De algemene dagelijkse overdrachtszaken kunnen gewoon met alle pedagogisch medewerkers van de betreffende dag worden besproken.
  • De mentor is verantwoordelijk voor het plannen en houden van de intake en het eventuele gesprek naar de Buitenschoolse Opvang.
  • De mentor zorgt voor een warme overdracht naar de basisschool.