In het kader van de Wet Kinderopvang heeft iedere locatie een eigen oudercommissie.
Het reglement heeft op alle locaties dezelfde inhoud en is op verzoek in te zien bij de Administratie.

Doelstelling

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
 • te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
 • het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie en het managementteam en middels de centrale oudercommissie. 

Samenstelling

 • Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van het reglement kunnen lid zijn van de oudercommissie.
 • Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie.
 • Personeelsleden, leden van de directie en leden van het managementteam van Kindercentrum ‘t Kasteeltje kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat het kindercentrum bezoekt.
 • De oudercommissie bestaat uit minimaal drie personen.
 • Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle stamgroepen.

Overige taken en bevoegdheden van de oudercommissie

De oudercommissie

 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders.
 • heeft de bevoegdheid de vestigingsmanager drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie.
 • de oudercommissie ontvangt 1 exemplaar van het inspectierapport van de GGD.
 • voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met de vestigingsmanager over het interne beleid van het kindercentrum binnen de randvoorwaarden van de kinderopvangorganisatie.
 • levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten.
 • zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie.
 • heeft de bevoegdheid leden van de centrale oudercommissie te kiezen.
 • zorgt voor een goede communicatie met de centrale oudercommissie.
 • heeft de bevoegdheid, samen met minimaal 25% van het aantal oudercommissies, een bijzondere vergadering bijeen te roepen, om het functioneren van de centrale oudercommissie aan de orde te stellen. 

Indien u belangstelling heeft voor de oudercommissie

Meer informatie over de oudercommissie kunt u opvragen op het kantoor van Kindercentrum ’t Kasteeltje of rechtstreeks bij een van de leden van de oudercommissie. Op het prikbord bij uw locatie vindt u een overzicht van de leden van de Oudercommissie en contact informatie. 

Centrale oudercommissie

De centrale oudercommissie bestaat uit een of twee afgevaardigden van iedere lokale oudercommissie. Een aantal keer per jaar komt de centrale oudercommissie bij elkaar, vanuit het huishoudelijk reglement van iedere lokale oudercommissie wordt een mandaat afgegeven. Ieder jaar worden de te mandateren onderwerpen vastgelegd. Het betekent dat de centrale oudercommissie beslissingen kan nemen over de onderwerpen waar mandaat over verleend is.