Introductie

Op al onze locaties wordt gewerkt met het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kindercentrum ‘t Kasteeltje. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Dit met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Om tot een steeds beter beleidsplan te komen worden aan de hand van diverse thema’s gedurende het jaar gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal hierin staat of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Voor de meest voorkomende situaties zijn protocollen opgesteld. Zolang gewerkt wordt volgens de werkwijze die deze protocollen voorschrijven worden de grote risico’s zoveel als mogelijk ingeperkt. Indien noodzakelijk worden er protocollen herzien of toegevoegd voor verbetering.

Een beleid komt in de praktijk pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Alle punten voor verbetering van de Risicomonitor worden medio juli verwerkt in de algemene Risicomonitor voor alle locaties. Locatie specifieke punten worden direct na het afnemen van de Risicomonitor op locatieniveau verder uitgewerkt. Daarna zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

Risicomonitor

Op de kinderopvanggroep wordt gewerkt met de risicomonitor om de ruimte op veiligheid en hygiëne te controleren. Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg bepalen we welke medewerkers welke onderwerpen op de Risico Monitor gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de Risico Monitor maken we een Plan van Aanpak. De voortgang van dit plan wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. De GGD controleert jaarlijks of het kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn gesteld in de Wet Kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

Missie, visie en doel in relatie tot de Risicomonitor

Missie
Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:

 • kinderen af te schermen van grote risico’s
 • kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
 • kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

Visie
Wij willen een opvang creëren waarin een kind zich op de eerste plaats veilig en thuis voelt. De kinderopvang moet een verlengstuk van de thuissituatie zijn, met extra mogelijkheden zoals het spelen met andere kinderen en met andere (ontwikkelings-) materialen. Een kind wat zich veilig en thuis voelt, heeft de ruimte om zich te ontwikkelen. Een warme, stabiele relatie met de groepsleiding en andere kinderen in de groep zorgen voor een gevoel van ‘erbij horen’ en mee mogen doen en bevorderen het welbevinden. Ieder kind heeft zijn eigen identiteit en mogelijkheden, waar de leidsters hun benaderingswijze op aanpassen. Om dit alles goed te laten verlopen, wordt veel belang gehecht aan een goede afstemming tussen ouders en het team van de kinderopvang. We vinden het van belang dat op een evenwichtige, bij de leeftijd passende wijze aandacht is voor de 5 basisbehoeften van het kind

 • Sociaal- emotionele basisbehoefte
 • Morele basisbehoefte
 • Lichamelijke basisbehoefte
 • Cognitieve basisbehoefte
 • Communicatieve en creatieve basisbehoefte

Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties, waarin ook risico’s voor komen, vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles. Wij willen met de Risicomonitor die veilige en gezonde omgeving borgen in de organisatie, risico’s verkleinen of uitsluiten, om optimaal toe te komen aan het uitdragen van onze visie.

Doel
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:

 • het bewustzijn van mogelijke risico’s
 • het voeren van een goed beleid op grote risico’s
 • het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Als u meer informatie over dit specifieke beleidsplan wilt, kunt u op aanvraag het volledige Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid inzien op ons kantoor.

Overzicht van protocollen m.b.t. Veiligheid en Gezondheid

Binnen Kindercentrum ’t Kasteeltje werken wij met protocollen waarin belangrijke richtlijnen staan beschreven om de veiligheid en gezondheid van zowel kinderen, pedagogisch medewerkers, ouders en bezoekers van ons kindercentrum te waarborgen. Om voor u een beeld te schetsen voor welke situaties een protocol beschikbaar is, volgt hieronder een overzicht. Daarna volgt van enkele protocollen waar u in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt een korte uitleg. Tenslotte zijn er enkele regels en afspraken waar wij uw medewerking bij vragen. Deze leest u in de regels voor ouders. U kunt op aanvraag de volledige protocollen inzien op ons kantoor.

 • Achterwacht; structurele achterwacht en achterwacht bij calamiteiten (achterwacht = personen die te bereiken zijn bij onvoorziene- / noodsituaties)
 • Beroepscode
 • Buitenspelen vanaf dreumes / peutergroep / BSO 
 • Computergebruik / Smartphones / DVD / Film kijken BSO 
 • DVD / Film kijken KDV 
 • Gebruik Geneesmiddelen, Allergieën en Medisch Handelen 
 • Gezondheid & Hygiëne 
 • Werkinstructie Leidster Persoonlijke Hygiëne
 • Werkinstructie Leidster Hygiëne Verzorging
 • Werkinstructie Leidster Hygiëne Voeding
 • Werkinstructie Leidster Hygiëne Leefruimtes
 • Werkinstructie Leidster Hygiëne Spelmateriaal
 • Werkinstructie Leidster Hygiëne Uitstapjes
 • Werkinstructie Leidster Hygiëne Overig
 • Afspraken Kind Hygiëne
 • Afspraken Ouder Gezondheid & Hygiëne
 • Klachten 
 • Meldcode
 • Ongevallen (groot & klein) en Calamiteiten
 • Ophalen van kinderen 
 • Slapen Kinderdagopvang 
 • Uitstapjes
 • Veiligheid
 • Afspraken Kind BSO Veiligheid
 • Afspraken Kind KDV Veiligheid
 • Afspraken Ouder Veiligheid
 • Vermist kind 
 • Vierogenprincipe 
 • Voeding kinderen 
 • Warmte en Zon 
 • Zuigelingenvoeding, flessenvoeding en moedermelk 
 • Ziekte bij kinderen