Pedagogisch Beleidsmedewerker

Binnen Kindercentrum ’t Kasteeltje is 1 persoon 500 uur op jaarbasis (10 locaties x 50 uur) werkzaam als Pedagogisch Beleidsmedewerker.
Binnen het takenpakket valt:

 • Volgen van wet en regelgeving
 • Ontwikkeling nieuw/nieuwe onderdelen pedagogisch beleid. Voor 2022 staan 2 speerpunten geformuleerd, waarvoor 226 uur is gereserveerd : 
  • Bewust Buitenspelen & Bewegen 
  • Focus op ontwikkeling gedrag van kinderen, en hoe open je deuren als die gedragsontwikkeling anders gaat?
 • Aanwezigheid op teamleidsteroverleg, voorbereiding en uitwerking van punten op dit overleg die verband houden met het Pedagogisch Beleidsplan
 • Actueel houden van
  • het algemeen Pedagogisch Beleid voor alle locaties met communicatie naar ouders en pedagogisch medewerkers
  • Meldcode
  • AVG
  • Protocollen
  • Risicomonitor
 • Voorbereiding en uitvoering geven aan interne bijscholing mbt bovenstaande items
 • Teams of individuele pedagogisch mederwerkers begeleiden in de uitvoering van beleidsplan

SPEERPUNTEN 2022:

Protocol Buitenspelen & Bewegen:
Buitenspelen is van belang voor alle kinderen van alle leeftijden. We willen dat graag stimuleren door ze een veilige maar tevens ook uitdagende buitenruimte aan te bieden. (bij KDV liefst meermalen per dag, bij BSO graag na een dag op school gezeten te hebben). Denk bij het spelen aan vormen die de grove motoriek ontwikkelen: rennen, klimmen, fietsen / skelteren, hinkelspelen, touwtje springen, bouwen en sjouwen in de zandbak met scheppen en emmers, schommelen, etc.
Buiten is er ook ruimte om aandacht te besteden aan thema’s die zich bijna natuurlijk aanbieden; wandelen door de natuur bij een uitstapje, de jaargetijden bespreken en ervaren met wat het kind allemaal opvalt, ervaren wat het is om met modder of zand te spelen (zintuigen), de wereld om je heen ontdekken en naspelen door wegen te tekenen op de speelplaats, enzovoorts. In dit speerpunt kijken we naar de mogelijkheden die iedere locatie en zijn omgeving biedt om kinderen méér uit  te nodigen tot bewegen & buitenspel. We kijken met welke materialen en organisatorische aspecten we de leidsters kunnen helpen hier nóg meer mogelijkheden te geven met de kinderen actief en betrokken bezig te zijn. 

Pedagogisch Beleid
Het pedagogisch klimaat, hoe we met de kinderen en elkaar omgaan, is dé basis van onze kinderopvang. Voorgaand jaar (2021) hebben we gekeken naar de driehoek Competentie – Autonomie- Relatie (CAR, Luc Stevens). Nu kijken we verder naar de gedragsontwikkeling van kinderen. Wat mag je op welke leeftijd verwachten, en wat kan afwijkend zijn in de ontwikkeling. Denk daarbij aan gedragsstoornissen zoals ADHD of autisme. Hoe herken je dat, hoe speel je daar het beste op in? We willen dus deuren openen om verder te komen in ons beleid om voor ieder kind een veilig en gezond pedagogisch klimaat te scheppen waarin de kinderen én wij zelf op een prettige manier kunnen spelen /werken! In het opleidingsplan worden 2 informatieve avonden gereserveerd voor alle pedagogisch medewerkers. Deze informatieve avonden krijgen een vervolg op locatieniveau waar we kijken naar de dagelijkse praktijk. De Pedagogisch Coach geeft hier het vervolg aan op vaardigheden op individueel niveau. Waarin kun jij groeien? waarnemen, activeren, ontwerpen en organiseren

Pedagogisch Coach

Binnen Kindercentrum ’t Kasteeltje is 1 persoon voor minimaal 450 uur op jaarbasis werkzaam als Coach Pedagogisch Medewerkers.
(Minimale inzet volgens wet IKK is 10 uur X aantal fte pedagogisch medewerkers, wat voor 't Kasteeltje resulteert in minimaal 369 uur)

Binnen het takenpakket valt:

 • Individuele coaching pedagogisch medewerkers volgens wet IKK.
 • Coaching op individuele vraag van pedagogisch medewerker
 • Aanwezigheid op teamoverleg locaties waar het VVE en kindbesprekingen betreft, of andere coachings/ teamvragen
 • Aanwezigheid teamleidster overleg
 • Meewerkend coach op de groep als er een vraag, of meedenken wenselijk is over een specifieke plan van aanpak bij een kind
 • Opleidingen
 • Begeleiding Studenten
 • Video Interactie Begeleiding op vraag van collega’s of ouders
 • Ontwikkeling VVE-beleid
 • Training Puk
 • Volgen van wet en regelgeving op dit terrein
 • Samenwerking / netwerk onderhouden voor de doorgaande lijn van de kinderen

SPEERPUNTEN 2022:

 • De corona maatregelen en lockdown periode(s) kunnen (on-)verwachte invloeden hebben op de hele organisatie, kinderen en ouders. We vinden het welbevinden van collega’s, kinderen en ouders heel belangrijk. De pedagogisch coach kijkt, voelt en houdt contact met collega’s. Zij gaat met hen in gesprek over hun welbevinden en wat zij nodig hebben of verwachten van de organisatie. Daarnaast vraagt zij ook actief na of de leidsters signalen krijgen van kinderen en/of ouders en hoe ze hier mee om kunnen gaan.
 • Borging VVE Vught. De pedagogisch coach gaat met de leidsters mee kijken wat goed gaat en wat nog aandachtspunten zijn.

Opleidingsplan 2022

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

 • Herhalingsavonden VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers voor de onderdelen van Uk&Puk, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de nieuwe routekaarten.
 • (Her-) certificering pedagogisch medewerkers
 • Speerpunt ouderbetrokkenheid verder uitwerken binnen de organisatie.

Kinderopvang 0-12 jaar

 • Training Pedagogisch Beleid: Gedragsontwikkeling van kinderen
 • Training Sensomotorische Ontwikkeling
 • Training Ritme en Slaap
 • Training Baby's voor pedagosich medewerksters op de babygroepen

Beleid Veiligheid en Gezondheid

 • Training BHV en Kinder EHBO (Zowel herhaling als voor nieuwe medewerkers)
 • Training Protocol Buitenspelen & Bewegen

Deelname vrijwillig cursusaanbod

 • Wij maken onze medewerkers attent op interessante workshops/bijeenkomsten die passen bij de kinderopvang, zij kunnen dan zelf bedenken of het voor hun verruiming/verrijking is van hun kennis.
 • Wij spelen als organisatie in op de wensen van scholing die onze medewerkers hebben. Vaak staan de trainingen die gegeven worden in het teken van de ontwikkeling van kinderen.
 • Het aanbod is niet van tevoren bepaald. Wij zoeken jaarrond naar passend aanbod bij de wensen van onze medewerkers