Pedagogisch Beleidsmedewerker

Binnen Kindercentrum ’t Kasteeltje is 1 persoon 600 uur op jaarbasis (12 locaties x 50 uur) werkzaam als Pedagogisch Beleidsmedewerker.
Binnen het takenpakket valt:

 • Volgen van wet en regelgeving
 • Ontwikkeling nieuw/nieuwe onderdelen pedagogisch beleid. Voor 2021 staan 2 speerpunten geformuleerd, waarvoor 300 uur is gereserveerd : 
  • Invoering van vernieuwde Protocollen met Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid (106 uur)
  • Focus op Competentie - Autonomie - Relatie, waarin kun jij groeien? (194 uur)
 • Aanwezigheid op teamleidsteroverleg, voorbereiding en uitwerking van punten op dit overleg die verband houden met het Pedagogisch Beleidsplan
 • Actueel houden van
  • het algemeen Pedagogisch Beleid voor alle locaties met communicatie naar ouders en pedagogisch medewerkers
  • Meldcode
  • AVG
  • Protocollen
  • Risicomonitor
 • Voorbereiding en uitvoering geven aan interne bijscholing mbt bovenstaande items
 • Teams of individuele pedagogisch mederwerkers begeleiden in de uitvoering van beleidsplan

SPEERPUNTEN 2021:

Veiligheid & Gezondheid:
Na het voorbereidingsjaar 2019/2020 met teamleidsters en organisatie worden in 2021 de Protocollen en nieuwe versie van het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid (incl. nieuwe versie Risico Inventarisatie) ingevoerd op alle locaties waarbij alle pedagogisch medewerkers ingewerkt en vertrouwd worden met deze werkwijze en documenten.

Pedagogisch Beleid
De basis van ons Pedagogisch Beleidsplan bestaat uit de driehoek Competentie – Autonomie- Relatie (CAR, Luc Stevens). In 2021 leggen we de focus op de theorie achter deze driehoek en de vaardigheden die belangrijk zijn voor de pedagogisch medewerkers. In het opleidingsplan worden 2 informatieve avonden gereserveerd voor alle pedagogisch medewerkers. Deze informatieve avonden krijgen een vervolg op locatieniveau waar we kijken naar de dagelijkse praktijk. De Pedagogisch Coach geeft hier het vervolg aan op vaardigheden op individueel niveau.
Waarin kun jij groeien? waarnemen, activeren, ontwerpen en organiseren

Pedagogisch Coach

Binnen Kindercentrum ’t Kasteeltje is 1 persoon voor minimaal 450 uur op jaarbasis werkzaam als Coach Pedagogisch Medewerkers.
(Minimale inzet volgens wet IKK is 10 uur X aantal fte pedagogisch medewerkers, wat voor 't Kasteeltje resulteert in minimaal 369 uur)

Binnen het takenpakket valt:

 • Individuele coaching pedagogisch medewerkers volgens wet IKK. Iedere medewerker krijgt volgens een schema 1 uur individuele coaching,
 • Coaching op individuele vraag van pedagogisch medewerker
 • Aanwezigheid op teamoverleg locaties waar het VVE en kindbesprekingen betreft, of andere coachings/ teamvragen
 • Aanwezigheid teamleidster overleg
 • Meewerkend coach op de groep als er een vraag, of meedenken wenselijk is over een specifieke plan van aanpak bij een kind
 • Opleidingen
 • Begeleiding Studenten
 • Video Interactie Begeleiding op vraag van collega’s of ouders
 • Ontwikkeling VVE-beleid
 • Training Puk
 • Volgen van wet en regelgeving op dit terrein
 • Samenwerking / netwerk onderhouden voor de doorgaande lijn van de kinderen

SPEERPUNTEN 2021:

 • De corona maatregelen en lockdown periode(s) kunnen (on-)verwachte invloeden hebben op de hele organisatie, kinderen en ouders. We vinden het welbevinden van collega’s, kinderen en ouders heel belangrijk. De pedagogisch coach kijkt, voelt en houdt contact met collega’s. Zij gaat met hen in gesprek over hun welbevinden en wat zij nodig hebben of verwachten van de organisatie. Daarnaast vraagt zij ook actief na of de leidsters signalen krijgen van kinderen en/of ouders en hoe ze hier mee om kunnen gaan.
 • In Vught gaan we in 2021 starten met VVE aan te bieden op 3 peutergroepen. De pedagogisch coach gaat met de leidsters mee kijken wat er nog meer nodig is dan wat ze nu al aanbieden.

Opleidingsplan 2020-2021

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

 • Herhalingsavonden VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers voor de onderdelen van Uk&Puk, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de nieuwe routekaarten.
 • Her certificering pedagogisch medewerkers
 • Speerpunt ouderbetrokkenheid verder uitwerken binnen de organisatie.
 • Bijscholingsavond project Jongleren in het Verkeer. 

Kinderopvang 0-12 jaar

 • Training Pedagogisch Beleid: Competentie, Autonomie en Relatie (Luc Stevens)
 • Training Sensomotorische Ontwikkeling
 • Training Ritme en Slaap
 • Training Baby's voor pedagosich medewerksters op de babygroepen
 • Workshop Jongens en Meisjes

Beleid Veiligheid en Gezondheid

 • Training BHV en Kinder EHBO (Zowel herhaling als voor nieuwe medewerkers)
 • Introductie Werken met Protocollen 2021
 • Training voor alle medewerkers Hoe werk je met de nieuwe Risico Inventarisatie 2021?

Organisatie / Administratie

 • Training & implementatie nieuw softwarepakket

Deelname vrijwillig cursusaanbod

 • Wij maken onze medewerkers attent op interessante workshops/bijeenkomsten die passen bij de kinderopvang, zij kunnen dan zelf bedenken of het voor hun verruiming/verrijking is van hun kennis.
 • Wij spelen als organisatie in op de wensen van scholing die onze medewerkers hebben. Vaak staan de trainingen die gegeven worden in het teken van de ontwikkeling van kinderen.
 • Het aanbod is niet van tevoren bepaald. Wij zoeken jaarrond naar passend aanbod bij de wensen van onze medewerkers