Op alle locaties van Kindercentrum ’t Kasteeltje wordt gewerkt met een protocol Meldcode. Kindercentra dragen een eigen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld, en voor het ondernemen van actie na het signaleren. De signalen moeten worden doorgegeven aan de instanties die hulp kunnen bieden aan het gezin. Kindermishandeling en huiselijk geweld is geen eenduidig begrip. Wat iemand kindermishandeling of huiselijk geweld noemt, heeft te maken met eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf is opgevoed en de cultuur waarin men leeft. In de Meldcode wordt onderscheid gemaakt tussen kindermishandeling en minder gewenste opvoedingssituaties. Iedere verzorger maakt immers wel eens fouten of is eens onredelijk richting zijn kind. Bij kindermishandeling is er echter sprake van structureel, stelselmatig, steeds terugkerend geweld of het ontbreken van zorg van de verzorger(s) naar zijn / haar kinderen. In de Meldcode wordt de onderstaande definitie van kindermishandeling en huiselijk geweld gehanteerd:

Definitie van kindermishandeling en huiselijk geweld
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Kenmerken van kindermishandeling kunnen zijn: angst, onmacht, isolement, eenzaamheid en loyaliteit. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis).De combinatie van kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling

De Meldcode beschrijft verder waarvoor verschillende personen binnen de organisatie verantwoordelijk zijn. Ook staat in heldere stappen beschreven hoe gehandeld wordt in het geval van een vermoeden van kindermishandeling. Het protocol heeft zowel betrekking op vermoedens van kindermishandeling tussen kind en ouder, kinderen onderling als kind en medewerker van het kindercentrum.
Wij handelen in het geval van een vermoeden conform het protocol met inachtneming van het meldrecht, meldplicht en zorgplicht.

Meldrecht, meldplicht en zorgplicht
In de Meldcode is het meldrecht vastgesteld. Dit betekent dat medewerkers van Kindercentrum ‘t Kasteeltje wettelijk het recht hebt een melding te doen en daarbij ook alle relevante gegevens over te dragen aan Veilig Thuis. Het belang van het kind gaat hierbij vóór het belang van de privacy van het gezin.
In de Meldcode is ook de meldplicht opgenomen:
Wanneer een medewerker het vermoeden heeft dat een medewerker van dezelfde instelling zich schuldig maakt aan kindermishandeling moet hij dit direct melden bij zijn leidinggevende en het bestuur. Deze hebben de plicht direct de vertrouwensinspecteur hiervan in kennis te stellen.
Naast het meldrecht heeft ieder burger in Nederland een zorgplicht. Dit houdt in dat je de plicht tot zorgen voor het kind hebt. Aan de ene kant de plicht tot zorgen voor het kind en aan de andere kant de privacywetgeving in de vorm van de AVG. Dat betekent dat wij niet zomaar gegevens zonder toestemming mogen geven aan derden. Dit heet een conflict van belangen. Bij een conflict van belangen wordt zorgvuldig de belangen die in het geding zijn afgewogen. Dat wordt gedaan door het protocol te volgen.
Het volledige Protocol Meldcode ligt ter inzage op de Administratie KDV.

Veilig Thuis
Per 1 januari 2015 is het AMK (algemeen Meldpunt Kindermishandeling) opgegaan in een nieuwe organisatie: 'Veilig Thuis'
Veilig Thuis is een advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, u leest meer informatie op www.veiligthuisbno.nl.
U kunt ook contact opnemen met deze organisatie 0800-2000 (dag en nacht, ook in het weekend)