Wat wij bieden...

Wij willen een opvang creëren waarin een kind zich op de eerste plaats veilig en thuis voelt. De kinderdagopvang moet een verlengstuk van de thuissituatie zijn, met extra mogelijkheden zoals het spelen met andere kinderen en met andere (ontwikkelings-) materialen. Een kind wat zich veilig en thuis voelt, heeft de ruimte om zich te ontwikkelen. Een warme, stabiele relatie met de groepsleiding en andere kinderen in de groep zorgen voor een gevoel van ‘erbij horen’ en mee mogen doen en bevorderen het welbevinden. Ieder kind heeft zijn eigen identiteit en mogelijkheden, waar de leidsters hun benaderingswijze op aanpassen. De aandacht en betrokkenheid van de leidsters vinden wij vanzelfsprekend, het plezier wat uw kind bij ons heeft tijdens de opvang blijft de grootste beloning voor iedereen. Elke dag is het weer een feestje om samen met de kinderen op onderzoek uit te gaan en de wereld stap voor stap verder te ontdekken!

Om dit alles goed te laten verlopen, wordt veel belang gehecht aan een goede afstemming tussen ouders en het team van de kinderdagopvang. We vinden het van belang dat op een evenwichtige, bij de leeftijd passende wijze aandacht is voor de 5 basisbehoeften van het kind.

Sociaal-emotionele basisbehoeften
De kinderen moeten het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden en dat de leidster hen kent. Een veilige, warme betrouwbare relatie tussen kind en leidster is daarbij van belang. Zij geven emotionele steun en veiligheid door de omgeving te structureren, duidelijke regels te hanteren en met vaste gewoontes en rituelen een voorspelbare en vertrouwde omgeving te creëren. In die omgeving is ook plaats voor de behoefte aan privacy bij kinderen. Een plekje om even uit te rusten, zich even terug te trekken of om op te gaan in het eigen spel zonder dat andere kinderen of leidsters je daarbij storen. Dit wordt bereikt door op een ontspannen, ongedwongen manier met de kinderen om te gaan en de kinderen te leren zo ook met elkaar om te gaan. Per groep zijn vaste leidsters aanwezig, zodat er een goede vertrouwens- en hechtheidsrelatie met de kinderen (en hun ouders) opgebouwd kan worden. Verder proberen we de samenstelling van de groep zo min mogelijk te wijzigen, zodat kinderen meer kans hebben elkaar beter te leren kennen en vriendschappen op te bouwen.
Morele basisbehoefte
Op het gebied van de morele ontwikkeling streven wij er naar steeds dezelfde regels, waarden en normen te hanteren en voor te leven, zonder daarin te star te willen zijn. We kijken daarbij steeds naar de groep, het individuele kind en de mogelijkheden van het moment. Waar mogelijk nodigen we de kinderen uit om waarden en normen samen te bepalen, waar nodig bieden we duidelijkheid en structuur door ze vast te leggen en te bespreken met het kind.
Lichamelijke basisbehoefte
Naast de goede lichamelijke verzorging zoals eten, drinken, slapen en hygiëne is ook de basisbehoefte van bewegen en bewegingsvrijheid belangrijk in het dagelijkse handelen op onze kinderdagopvang. Het vaste ritme van samen spelen, begeleide activiteiten, eten, drinken, slapen, verschonen en naar het toilet gaan wordt afgewisseld met vrij bewegen en buitenspelen om zo een balans te bieden tussen rust en activiteiten. Daarbij wordt ook gekeken naar het individuele kind, zijn ontwikkeling en behoeften.
Cognitieve basisbehoefte
In die ontwikkeling kijken we ook naar de cognitieve basisbehoeften van het kind. Kinderen leren actief met hun hele lijf en hoofd; ze leren vanuit emotionele betrokkenheid. In het leren door doen en spelen staat plezier voorop, door te zorgen voor een uitdagende omgeving en passende activiteiten proberen we het kind te stimuleren.
Communicatieve en creatieve basisbehoefte
Contact maken met elkaar, jezelf uit kunnen drukken, zingen, dansen, muziek maken, doen-als-of-spel, verven, kleien en andere vormen van creatieve expressie maken deel uit van het dagprogramma. Ook hier heeft ieder kind zijn eigen identiteit en mogelijkheden waar leidsters hun benaderingswijze op aan passen. We stimuleren kinderen regelmatig door voor hen nog onbekende dingen te ondernemen, maar bieden ze ook de mogelijkheid om voor het vertrouwde en veilige te kiezen. Door dit op een uitnodigende manier te presenteren willen we kinderen aanmoedigen samen op onderzoek uit te gaan.

Kernbegrippen in onze pedagogische taak zijn:

Relatie
Het gevoel welkom te zijn en kunnen rekenen op hulp en steun als dat nodig is. Zowel tussen leidsters en het kind, kinderen onderling, leidsters onderling en de relatie met ouders. We willen kinderen laten ervaren dat ze erbij horen, mee mogen doen en dat anderen met hen willen spelen. Een goede relatie tussen leidsters en ouders is belangrijk voor een open communicatie over het kind. De breng- en haalgesprekken van iedere dag zijn hiervoor van groot belang. Indien de ouder behoefte heeft aan het verkrijgen van meer informatie over haar/zijn kind, kan vanzelfsprekend een afspraak gemaakt worden met de desbetreffende groepsleidster
Competentie
Voor vol worden aangezien. We willen kinderen laten ervaren wat ze kunnen door de activiteiten en situaties af te stemmen op hun leeftijd en mogelijkheden.
Autonomie
Om zich veilig te voelen krijgen de kinderen ook eigen ruimte om te experimenteren en hun gang te gaan. ‘Zelf doen’ is een basale basisbehoefte van kinderen. Leidsters geven kinderen daarom de kans om dingen zelf te doen en te leren. Dreumesen leren naar de wc te gaan en hun handen te wassen, peuters willen zelf hun boterham smeren en eten; jonge kinderen willen alles graag zelf leren doen, het verlangen naar zelfredzaamheid.
Lees meer over pedagogisch beleid...

Mogelijkheden en adviezen voor een contract wat bij u past?

Wat wij en ouders belangrijk vinden voor de kinderen is de zekerheid dat er altijd een oplossing mogelijk is. Dat geeft rust en veiligheid. We bieden daarom een aantal verschillende contract-vormen op vaste dagen of als flexibel contract. Mocht u bijzondere wensen hebben is er vaak ook een maatwerk oplossing mogelijk! Zo willen we kwaliteit, zekerheid en flexibiliteit combineren in een opvang die voor uw kind rust en veiligheid biedt! Informeer gerust naar de mogelijkheden in uw situatie.
Lees meer over contractvormen